FANDOM


Україноруський - той, що відноситься до Української Русі (України-Русі, Малої Русі, Малої Росії, Української Росії). Наприклад, в т.ч.: україноруський народ, україноруський козацький народ, україноруські люди, україноруський край, україноруська мова та ін.

Поява поняття і його закріплення у документах Edit

"Під час обговорення видання “Руської історичної бібліотеки” виникло декілька спірних питань. Першим і найважливішим було те, що за відсутності україномовних історичних видань, не існувало чітко визначеної термінології. На противагу москвофільському “великоруському” або “малороському” В. Антонович запропонував використовувати термін “українсько-руський”, а щодо назви українських земель – “Україна-Русь” [5, с. 368]. Так, вперше в науковій історичній літературі для визначення української території та населення впроваджено термін “україно-руський”, який у своїх працях почав використовувати О. Барвінський, а пізніше М. Грушевський. Іншим не менш важливим питанням, яке слід було вирішити, це – яким правописом мала друкуватися “Руська історична бібліотека”. В останній чверті ХІХ ст. питання правопису залишалося чи не єдиною спірною проблемою між москвофілами і народовцями" http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU_ist/2011_2/Articles/23_Gryb.pdf

"Саме Олександр Барвінський запровадив фонетичний правопис у школах і термін «україно-руський» у підручниках. Рішучий противник москвофілів, Олександр Барвінський так само послідовно був прихильником угоди з поляками. " http://izbornyk.org.ua/popovych/narys27.htm

"Початком історичних часів для українського народу вчений вважав IV ст. н.е.: «Перед тим про наш народ можемо го­ворити тільки як про частину слов' янської групи» (Грушевський М. «Історія України-Руси»). Тобто М. Грушевський убачав пер­ший етап української історії в антській добі (середина І тис. н. е.), наполягаючи на існуванні безперервної лінії етногенетичного роз­витку від антів до сучасних українців. На його думку, цілком сфо­рмований «україноруський народ» існував уже за часів Київської Русі, а сама ця держава за національним змістом була українсь­кою. М. Грушевський категорично відкинув ідею тотожності і спадкоємного зв'язку київської та московської державностей. Піс­ля занепаду Київської держави її спадкоємицею стала не Володи-миро-Московська Русь, а Галицько-Волинське князівство, а пізні­ше — Велике князівство Литовське. На відміну від великоруської, ця концепція спиралася на літописну спадщину." http://bookbrains.com/book_181_chapter_6_3._Porjadok_vstanovlennja_jj_skasuvannja_zagalnoderzhavnikh_tam%D1%96s%D1%81evikh_podatk%D1%96v_%D1%96_zbor%D1%96v._Zakonodavcha_baza_shhodo_adm%D1%96n%D1%96struvannja_podatk%D1%96v_zjuridichnikh_ta_f%D1%96zichnikh_os%D1%96b..html